//“Хариуцлагатай харилцагч – Хариуцлагатай банк” аяныг эхлүүллээ

“Хариуцлагатай харилцагч – Хариуцлагатай банк” аяныг эхлүүллээ

Монголбанкнаас санаачлан “Хариуцлагатай харилцагч – Хариуцлагатай банк” аяныг 6 сарын хугацаатайгаар хэрэгжүүлж эхэллээ. Аяны хүрээнд харилцагчдад чиглэсэн дараах арга хэмжээнүүдийг шат дараатайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

  • Банкны санхүүгийн чадавхийг илэрхийлдэг үзүүлэлтүүдийг иргэдэд ойлгомжтой мэдээлж, тайлбарлах,
  • Санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг зохистой сонгоход дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл сургалт зохион байгуулах,
  • Хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар бүрэн мэдээлэл өгөх,
  • Банкны үйл ажиллагааны талаарх цогц ойлголтыг олгох,

Санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангахад  санхүүгийн хэрэглэгчийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, санхүүгийн салбарын шударга өрсөлдөөнийг бэхжүүлэх нь чухал үүрэгтэй. Үүний тулд “Хариуцлагатай харилцагч – Хариуцлагатай банк” аяныг хэрэгжүүлснээр иргэд, олон нийтэд банкны үйл ажиллагааны талаар цогц мэдээлэл олгох юм. Аяныг хэрэгжүүлэхэд Монголбанкнаас гадна Монголын Банкны Холбоо, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци хамтран ажиллана.

2018 оны 1 дүгээр сард Төв банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсны дагуу Монголбанкны үйл ажиллагааны чиглэлд “Банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах” заалт шинээр орж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор Монголбанкнаас Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг боловсруулаад байна.