//Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин 12.0 хувь боллоо

Хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын нийлмэл түвшин 12.0 хувь боллоо

Ажиллах хүчний 2020 оны 3 дугаар улирлын судалгааны дүнгээр улсын хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 1.3 сая нь ажиллах хүч байна.
Ажиллах хүчний 1.2 (92.7%) сая нь ажиллагчид байна. Ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 20.4 (1.8%) мянгаар өсөж, өмнөх улирлаас 9.2 (0.8%) мянгаар буурчээ.
Улсын хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 881.4 мянга (41.0%) нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам.

Тэдгээрийн 62.6 мянга (7.1%) нь цалин хөлс, орлого олох ажил хайх эсвэл хийх нөхцөл нь бүрдвэл ажиллах хүчний эгнээнд шилжихэд бэлэн байгаа боломжит ажиллах хүчинд багтаж байна Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.