//Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг болно

Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг болно

2020 оныг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд “Өрх гэр бүлийн хөгжлийн жил”, салбарын хувьд “Боловсролыг дэмжих жил” болгон онцолсон. НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санал солилцлоо. Хүүхэд хөгжлийн цогц менежментийг хэрэгжүүлэх, хүүхэд хамгаалалын чанарыг сайжруулах, холбогдох албаны хүмүүсийн эрх зүйн мэдлэг, эцэг эхчүүдийн оролцоог сайжруулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй байна.

Өрх гэр бүлийн хөгжлийн жил, Боловсролыг дэмжих жилтэй холбогдуулан 1000 хүүхдийг витаминжуулах, 22 өрхөд байшин төслийг хэрэгжүүлэх, 50 өрхийг өөрийн гэр оронтой болгох, үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх зэрэгт хамтарч ажиллахад санал солилцлоо.