//Хэвлэл мэдээллийнхэнд дараах зөвлөмжийг мөрдөн ажиллахыг уриалж байна

Хэвлэл мэдээллийнхэнд дараах зөвлөмжийг мөрдөн ажиллахыг уриалж байна

Засгийн газраас тогтоосон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, редакциуд “COVID-19” вирусний халдвараас сэргийлж, мэргэжлийн онцлогоос хамаарах эрсдэлийг тооцоолон, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа дараах зөвлөмжийг мөрдөн ажиллахыг уриалж байна.