//Иргэд, олон нийтийн анхааралд!

Иргэд, олон нийтийн анхааралд!

Монгол Улс нь Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн гишүүн орны хувьд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандартыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх байгууллага /ФАТФ/-ын Зөвлөмж 14 /Мөнгө болон үнэ бүхий зүйлийн шилжүүлгийн үйлчилгээ/-т цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэгчид мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлтэй тул холбогдох шаардлагуудыг тусгасан байдаг.  

Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ нь Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д зааснаар банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд хамаардаг ба тус үйлчилгээг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосон этгээд эрхэлнэ.

Дээрх үйлчилгээг тусгай зөвшөөрөлгүй этгээдээс авснаар залилан, хууран мэхлэлт, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн золиос болох эрсдэлтэй тул иргэд, олон нийтийг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлж буй этгээдүүдийн жагсаалтыг тогтмол шинэчлэн цахим хуудаснаа нээлттэй мэдээлдэг. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхэлж буй этгээдүүдийн мэдээллийг хүргэж байна. Үүнд:

Иймд, иргэн Та цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг авахаасаа өмнө тухайн байгууллагын нэрийг дээрх жагсаалттай тулгахаас гадна тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шалгах замаар өөрийгөө болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахыг зөвлөж байна.

Мөн тусгай зөвшөөрөлгүйгээр дээрх үйлчилгээг үзүүлж байж болзошгүй этгээдийг илрүүлсэн тохиолдолд Санхүүгийн зохицуулах хороонд бичгээр болон /amlctf@frc.mn/ цахим хаягт мэдэгдэж, өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулаарай. 

 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО