//Залуус мод тарьж, арчлах тухай мэдлэгээ сорилоо

Залуус мод тарьж, арчлах тухай мэдлэгээ сорилоо

Залуус мод тарьж, арчлах тухай мэдлэгээ сорилоо.