//Хот хооронд зорчих иргэдэд өгөх зааварчилгаа

Хот хооронд зорчих иргэдэд өгөх зааварчилгаа

1. Хот хоорондын автобусаар зорчих иргэдэд

2. Хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчих иргэдэд